Katedra Fizyki Teoretycznej i Dydaktyki Fizyki

Badania

Problematyka badawcza:

1. Fizyka solitonów

 • Teoretyczne badanie wpływu zakrzywienia długiego oraz wielko-powierzchniowego złącza Josephsona na dynamikę fluxionu oraz na tworzenie fluxionów w czasie przemiany układu do fazy nadprzewodzącej.Projekt badawczy Nr. 2011/03/B/ST3/00448 NCN pt. „Dynamika fluxionu w zakrzywionym złączu Josephsona”.
  (Kierownik: Tomasz Dobrowolski) –> czytaj więcej
 • Badanie wpływu niejednorodności przestrzennych na produkcję defektów topologicznych w czasie ciągłych przemian fazowych (w kontekście przemian fazowych zachodzących w materii skondensowanej).
  Realizowany w ramach European Science Foundation w międzynarodowym programie badawczym COSLAB Cosmology in the Laboratory.
 • Tworzenie rozciągłych defektów topologicznych we wczesnych stadiach ewolucji Wszechświata.

2. Teoria fizyki ciała stałego

 • Struktura elektronowa związków metali przejściowych z grupy żelaza, lantanowców i uranowców.
 • Magnetyzm związków metali przejściowych z grupy żelaza, lantanowców i uranowców.
 • Silnie skorelowane systemy elektronowe.
 • Fizyka międzymetalicznych związków ciężko-fermionowych.
 • Teoria magnetyzmu i fizyka układów niskowymiarowych.
 • Opis właściwości magnetycznych i elektronowych związków metali przejściowych z atomami 3d, 4f, 5f.
 • Wyjaśnienie właściwości magnetycznych i elektronowych związków 3d/4f/5f w powiązaniu z nisko-energetyczną strukturą elektronową jonów paramagnetycznych.
 • Stany wieloelektronowego paramagnetycznego atomu w ciele stałym w porównaniu z atomem swobodnym.
 • Wpływ efektów relatywistycznych na strukturę elektronową związków 3d/4f/5f.

Opis związków (w skali atomowej):
uranowce (5f): UPd2Al3, Npd2Al3, UGa2, NpGa2
lantanowce (4f): ErNi5, Ho2Co17, Nd2Fe14B, YbRh2Si2, PrO2, PrRu2Si2, Dy2Co17, Nd2CuO4, Cs2AgF4, DyNi5
związki 3d (3d): LaCoO3, NiO, FeBr2, FeO, Na2V3O7, CoO, CoF3

Osiągnięcia naukowe:
Opracowanie Kwantowej Atomistycznej Teorii Ciała Stałego (QUASST) (opracowana w czasach gdy pole krystaliczne i dyskretna struktura elektronowa była bardzo niepopularna).
Eksperymentalne i teoretyczne potwierdzenie istnienia dyskretnej struktury elektronowej w tlenkach metali 3d (LaCoO3, NiO, FeO, CoO).
Ważność stanów pola krystalicznego i oddziaływania spin-orbita w związkach metali przejściowych.
Nowa teoria związków ciężko-fermionowych (YbRh2Si2, UPd2Al3)

3. Teoria grawitacji

 • Zastosowanie struktur różniczkowych Sikorskiego w teorii osobliwości w OTW.
 • Zastosowanie teorii solitonów w modelach chiralnych i w ogólnej teorii względności.
 • Badanie własności modeli kosmologicznych.
 • Niesymetryczna teoria grawitacji.
 • Badanie struktur chronologicznych.
 • Geometryczne metody badania stabilności ruchu i chaosu. Zastosowanie równania dewiacji geodezyjnej do badania wrażliwości na warunki początkowe w układach hamiltonowskich.

4. Dydaktyka Fizyki

 • Eye Tracking w badaniach nad nauczaniem fizyki.
 • Technologie mobilne w kształceniu w zakresie nauk przyrodniczych.
 • Neuro-Dydaktyczne podejście do badań nad edukacją przyrodniczą.